chi tiet tin - UBND Châu Thành

 

công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 huyện Châu Thành

Ngày 12-01-2022

Quyết định Số: 141/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 huyện Châu Thành.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 1-QD_Cong_khai_2022-đã gộp.pdf_20230103184144.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 682
Đã truy cập: 440219