chi tiet tin - UBND Châu Thành

 

Thông báo Số: 04/TB-HĐ ngày 10/10/2022 của Hội đồng Tuyển dụng Công chức cấp xã UBND huyện Châu Thành

Ngày 10-10-2022

THÔNG BÁO

Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng  công chức cấp xã năm 2022

                                                        

Căn cứ Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 huyện Châu Thành.

Căn cứ Kế hoạch số 250 /KH-UBND ngày 05/10/2022 của UBND huyện về điều chỉnh Mục IV. Đối tượng ưu tiên của Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 20/7/2022.

Căn cứ Thông báo số 529/TB-UBND ngày 27/7/2022 của về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022.

Căn cứ Quyết định số 3853 /QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2022 của

UBND huyện về việc Thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 huyện Châu Thành.

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 thông báo, đăng tải danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm

2022 (có     danh mục   tài      liệu    kèm   theo)           tại      địa     chỉ: http://chauthanh.haugiang.gov.vn

Hội đồng tuyển dụng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và thí sinh dự tuyể biết./.

 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP PHỎNG VẤN (XÉT VÒNG 2) KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP Xà HUYỆN CHÂU THÀNH NĂM 2022

 

A. KIẾN THỨC CHUNG

 1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày

19/6/2015; Luật sửa đổi một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019. 

 1. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc

hội 

 1. Luật số 52/2019/QH14 năm 2019, sửa đổi bổ sung một số điều của Luật

Cán bộ công chức và Luật Viên chức (phần công chức); 

 1. Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, ngày 22/10/2009 của Chính phủ Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. 
 2. Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ quy định về công chức xã, phường, thị trấn. 
 3. Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 
 4. Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 

B. KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

- Vị trí Công chức Văn hoá – Xã hội

* Lĩnh vực Văn hoá

 1. Luật Thể dục thể thao năm 2011, sửa đổi năm 2018
 2. Quyết định 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng dời sống văn hóa” giai đoạn 2021 – 2026.
 3. Nghị định 122/2018/NĐ-CP, ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hoá".
 4. Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.
 5. Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg, ngày 08/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.
 6. Thông tư số 04/2020/TT-BVHTTDL, ngày 06/8/2020 của Bộ Văn hóaThể thao du lịch về quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.
 7. Thông tư số: 12/2010/TT-BVHTTD ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa –

Thể thao và Du lịch về việc quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã.

* Lĩnh vực Xã hội

 1. Luật Bình đẳng giới năm 2006.
 2. Bộ luật Lao động 2019.
 3. Luật Việc làm số38/2013/QH ngày 16/11/2013.
 4. Luật Trẻ em số 102/2016/QH13.
 5. Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025.
 6. Nghị định số 75/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
 7. Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
 8. Pháp Lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020.
 9. Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật người khuyết tật.
 10. Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Vị trí Công chức Tư pháp – Hộ tịch

 1. Luật hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014.
 2. Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015; Luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13; số
 3. Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.
 4. Nghị định số: 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP 05/3/2020 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP
 5. Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.
 6. Nghị định số 87/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
 7. Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch.
 8. Thông tư 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.
 9. Thông tư 04/2021/TT-BTP về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ.
* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. THONG BAO TAI LIEU XET TUYEN VONG 2.pdf_20221020171145.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 2213
Đã truy cập: 248710