chi tiet tin - UBND Châu Thành

 

Kế hoạch về việc điều chỉnh Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 20/7/2022 về tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 huyện Châu Thành

Ngày 05-10-2022

KẾ HOẠCH

Về việc điều chỉnh Mục IV. Đối tượng ưu tiên của Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 20/7/2022 về tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã 
năm 2022 huyện Châu Thành

      

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 huyện Châu Thành.

UBND huyện ban hành Kế hoạch điều chỉnh Mục IV. Đối tượng ưu tiên của Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 20/7/2022 về tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 huyện Châu Thành như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức cấp xã:

  1. Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
  2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
  3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong

lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

2. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều 11 và điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định này”.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Phòng Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện triển khai nội dung điều kiện trên trang thông tin điện tử và loa phát thanh các xã, thị trấn.

Trên đây là nội dung điều chỉnh mục IV. Đối tượng ưu tiên của kế hoạch số

206/KH-UBND ngày 20/7/2022 về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 huyện Châu Thành./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 2 KH DIEU CHINH 1 PHAN KE HOACH TUYEN DUNG CC XA.pdf_20221020165556.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 2265
Đã truy cập: 248762