chi tiet tin - UBND Châu Thành

 

Kế hoạch Số: 206/KH-UBND ngày 20/7/2022 của UBND huyện. Về việc tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 huyện Châu Thành.

Ngày 20-07-2022

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã  năm 2022 huyện Châu Thành

                                           

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức, ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/04/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư 04/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng

11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bản tỉnh Hậu Giang; 

Căn cứ Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 06/02/2014 của UBND tỉnh Hậu

Giang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Trên cơ sở nhu cầu công việc, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế được giao theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bản tỉnh Hậu Giang. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích: Tuyển dụng đội ngũ công chức cấp xã đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, số lượng, cơ cấu chức danh công chức cấp xã, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, vị trí công tác của từng chức danh công chức cấp xã.
 2. Yêu cầu: Công tác tuyển dụng công chức cấp xã phải đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật. 

II. CHỈ TIÊU, SỐ LƯỢNG CÔNG CHỨC CẦN TUYỂN

Chỉ tiêu, số lượng nhu cầu công chức tuyển dụng trong năm 2022 là 03 chỉ tiêu, cụ thể từng chức danh công chức, như sau:

Số thứ tự

Chức danh công chức cần tuyển dụng

Phân công vị trí sau khi trúng tuyển

Chỉ tiêu

Đơn vị có nhu cầu cần tuyển dụng

Ghi chú

1

Văn hoá – Xã hội

Lĩnh vực xăn hoá

1

Xã Đông Phước

 

2

Văn hoá – Xã Hội

Lĩnh vực xã hội

1

Thị trấn Ngã Sáu

 

3

Tư pháp – Hộ tịch

Lĩnh vực Hộ tịch

1

Xã Phú Hữu

 

 

III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ 

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã: 

 • Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; 
 • Tuổi dự tuyển: Đủ 18 tuổi trở lên; 
 • Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
 • Có văn bằng, chứng chỉ (không phân biệt hình thức đào tạo và loại hình đào tạo) phù hợp với tiêu chuẩn các chức danh công chức cấp xã; 
 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
 • Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; 
 • Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; 

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức: 

 • Không cư trú tại Việt Nam; 
 • Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. 

3. Tiêu chuẩn chức danh công chức dự tuyển 

a) Tiêu chuẩn chung: 

 • Phải hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;
 • Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;
 • Am hiểu về phong tục tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

b) Tiêu chuẩn cụ thể: 

 • Trình độ văn hoá: Tốt nghiệp Trung học phổ thông. 
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:

+ Chức danh Văn hoá - Xã hội: 

 • Lĩnh vực Văn hoá: Có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên các ngành: Quản lý văn hóa; Thể dục, thể thao; Báo chí, Công nghệ thông tin, Du lịch.
 • Lĩnh vực Xã hội:
 • Có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên các ngành: Xã hội học; Công tác xã hội, Luật, Hành chính.

+ Chức danh Tư pháp - Hộ tịch (phụ trách Hộ tịch): Có trình độ chuyên môn: từ Trung cấp Luật trở lên. 

IV. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN  

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức cấp xã:

 1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh: Được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;
 2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;
 3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong Lực lượng Công an nhân dân, nghĩa vụ dân quân tự vệ, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên; người có thời gian giữ chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp và khu vực liên tục từ 03 năm trở lên: Được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

2. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển.

 V. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

 1. Người đăng ký dự tuyển điền các thông tin theo mẫu phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ; phiếu dự tuyển không được tẩy, xóa để đảm bảo tính chính xác và minh bạch. 
 2. Người đăng ký dự tuyển công chức phải gửi phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo 02 phong bì (có dán tem) ghi rõ tên, địa chỉ người nhận gửi đến nơi tiếp nhận theo quy định. 

VI.NỘI DUNG, HÌNH THỨC

Sẽ thông báo sau khi Phòng Nội vụ huyện hoàn tất việc tổng hợp hồ sơ thí sinh đăng ký tuyển dụng (hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển).

VII. KINH PHÍ VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Kinh phí:

 • Lệ phí thi tuyển: Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày

11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạn công chức, viên chức. 

 • Tổ chức và cá nhân nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức cấp xã, đồng thời phải nộp phí dự thi tuyển công chức. 
 • Kinh phí biên soạn bộ đề cương; nội dung ôn thi môn kiến thức chung, môn nghiệp vụ chuyên ngành và môn tin học... lấy từ lệ phí thi. Nếu không đủ chi, Ủy ban nhân dân huyện hỗ trợ từ nguồn ngân sách của huyện. 

2. Thời gian tổ chức: 

Dự kiến thực hiện trong quý III và quý IV năm 2022.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nội vụ có trách nhiệm

 • Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch và thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022. 
 • Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng, tham mưu Hội đồng tuyển dụng thành lập các bộ phận giúp việc theo quy định. Trường hợp trong một kỳ tuyển dụng công chức cấp xã có số lượng dưới 20 người đăng ký dự tuyển thì Phòng Nội vụ báo cáo Sở Nội vụ, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc tuyển dụng công chức cấp xã theo quy định. 
 • Tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 theo quy định. Chuẩn bị hồ sơ, phát hành và tiếp nhận hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển; tổng hợp, lập danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, văn phòng phẩm và kinh phí phục vụ cho kỳ tuyển dụng. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị và xây dựng, biên soạn đề cương ôn thi môn kiến thức chung, môn nghiệp vụ chuyên ngành và tin học.
 1. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện: Có trách nhiệm thông báo các nội dung kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 trên các bản tin truyền thanh. 
 2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện:

 Đăng tải nội dung kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 trên trang thông tin diện tử của Ủy ban nhân dân huyện.

 1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có chỉ tiêu tuyển dụng: 

Niêm yết công khai kế hoạch tổ chức tuyển công chức cấp xã năm 2022 tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. 

Trên đây là kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 trên địa bàn huyện Châu Thành. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc các ngành và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phản hồi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) để xem xet, giải quyết hoặc tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện sửa đổi, bổ sung kế hoạch này cho phù hợp với tình hình thực tế./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 20. KH TUYEN CC XA 2022 (CHINH).pdf_20221020170810.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 1999
Đã truy cập: 248496