chi tiet tin - UBND Châu Thành

 

KẾ HOẠCH Số: 260 /KH-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2022 Về việc điều chỉnh phần tiêu chuẩn cụ thể chức danh Văn hoá – Xã hội (lĩnh vực Xã hội)

Ngày 18-10-2022

KẾ HOẠCH

Về việc điều chỉnh phần tiêu chuẩn cụ thể chức danh Văn hoá – Xã hội (lĩnh vực Xã hội) của Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 20/7/2022 về tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 huyện Châu Thành

           

 

Căn cứ  Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 huyện Châu Thành.

UBND huyện ban hành Kế hoạch điều chỉnh phần tiêu chuẩn cụ thể chức danh Văn hoá – Xã hội (lĩnh vực Xã hội) của Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 20/7/2022 về tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 huyện Châu Thành như sau:

  1. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

Mục III, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký; khoản 3, tiêu chuẩn chức danh công chức dự tuyển; điểm b, tiêu chuẩn cụ thể điều chỉnh thành.

- Lĩnh vực Xã hội:

“Có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên các ngành: Xã hội học; Công tác xã hội - Luật; Luật; Hành chính”

  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Giao Phòng Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện triển khai nội dung  trên trang thông tin điện tử và loa phát thanh các xã, thị trấn.

Trên đây là nội dung điều chỉnh phần tiêu chuẩn cụ thể chức danh Văn hoá – Xã hội (lĩnh vực Xã hội) của Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 20/7/2022  về tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 huyện Châu Thành./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 5 KH DIEU CHINH LAN 2.pdf_20221020170345.pdf

Đang online: 4
Hôm nay: 1921
Đã truy cập: 248418