Đơn vị sự nghiệp - UBND Châu Thành

 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN

Ngày 19-07-2022

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN
--------oo00oo--------

 

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Giám đốc:

 • Đoàn Phi Hải

 • Điện thoại: 0939883883

 • Email: haidp.hct@haugiang.gov.vn

 • Nhiệm vụ chính: Quản lý đất đai

Phó Giám đốc:

 
 • Trần Thị Hạnh

 • Điện thoại: 0929 901 8379

 • Email:hanhht@haugiang.gov.vn

 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách biểu mẫu 12, theo dõi các hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Điện thoại:

 07113 948 040

ĐÀI TRUYỀN THANH

Trưởng đài:

 • Đặng Thành Sơn

 • Điện thoại: 0856116582

 • Email: sondt.hct@haugiang.gov.vn

 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách chung, Tổng biên tập phát thanh tuyên truyền

Phó Trưởng đài:

 • Phạm Văn Nhị

 • Điện thoại: 09 6789 99 55

 • Email:nhipv@haugiang.gov.vn

 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách kỹ thuật và truyền thanh cơ sở

 • Võ Thùy Linh
 • Điện thoại: 0913 712 717
 • Email:linhvt.hct@haugiang.gov.vn
 • Nhiệm vụ chính: Hành chính, quản trị

Điện thoại:

        0711.3948534

TRUNG TÂM VĂN HOÁ THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

Giám đốc:

 • Phạm Văn Chởm

 • Điện thoại: 0978035313

 • Email: chompv.hct@haugiang.gov.vn

 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách chung

Phó Giám đốc:  
 
 • Trần Anh Tuấn
 • Điện thoại: 0919 065 564
 • Email: tuanchauthanh1977@gmail.com
 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách thể dục thể thao

Điện thoại:

        02933.956 702

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Giám đốc:

 • Trần Thị Thùy Linh

 • Điện thoại:  01688 141 710

 • Email: linhttt.hct@haugiang.gov.vn

 • Nhiệm vụ chính: Quản lý điều hành chung

Phó Giám đốc:

 • Nguyễn Minh Phụng
 • Điện thoại: 0984 529 345
 • Email:phungttdnct@gmail.com
 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách chuyên môn
 • Ngô Quang Đầy

 • Điện thoại: 0919 065 807

 • Email:

 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách cơ sở vật chất

 
 • Nguyễn Kim Cương

 • Điện thoại:

 • Email:

 • Nhiệm vụ chính:

Điện thoại:

        0711.3956699

        Email: ttdnct@yahoo.com.vn

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Giám đốc:

 • Huỳnh Mỹ Tính

 • Điện thoại: 09 777 999 79

 • Email:mytinhmai@gmail.com

 • Nhiệm vụ chính: Tham mưu UBND huyện về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và các nhiệm vụ do UBND huyện phân công

Phó Giám đốc:

 • Nguyễn Thành Giáo

 • Điện thoại: 0907 022 886

 • Email:giaoqldact@gmail.com

 • Nhiệm vụ chính: Tham mưu giúp việc cho Giám đốc thực hiệm nhiệm vụ về  lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và các nhiệm vụ do UBND huyện phân công

Điện thoại:

        0711.3948152

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Giám đốc:

 • Tiêu Minh Huy

 • Điện thoại: 0932951177

 • Email: huytm.hct@haugiang.gov.vn

 • Nhiệm vụ chính: Khai thác quỹ đất, giải phóng mặt bằng

Phó Giám đốc:

 • Bùi Thanh Sang
 • Điện thoại: 0932928827
 • Email: sangbt.hct@haugiang.gov.vn
 • Nhiệm vụ chính
   

Điện thoại:

        0711.3948959

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Giám đốc:

 • Nguyễn Văn Châu

 • Điện thoại: 0913 826 579

 • Email:chaunv.huct@haugiang.gov.vn

 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách chung, xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảng viên theo sự phê duyệt của Thường trực Huyện ủy

Phó Giám đốc:

 •  Lý Văn Thành
 • Điện thoại: 0986 907 476
 • Email:lythanh81@gmail.com
 • Nhiệm vụ chính: Tham mưu giúp việc cho Giám đốc làm tốt nhiệm vụ xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảng viên theo sự phê duyệt của Thường trực Huyện ủy

Điện thoại:

        0711.3948591

Đang online: 1
Hôm nay: 5113
Đã truy cập: 420981