Cơ quan Chuyên môn - UBND Châu Thành

 

CƠ QUAN TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Ngày 19-07-2022

CƠ QUAN TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
--------oo00oo--------

 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND

Chánh Văn phòng:

 • Nguyễn Thiện Chiến

 • Điện thoại: 02933 956 787

 • Email:chiennt.hct@haugiang.gov.vn

 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách chung, tham mưu Thường trực HĐND và UBND huyện

Phó Chánh Văn phòng:

 • Nguyễn Thị Cẩm Lan

 • Điện thoại: 09 777 19 555
  Email: lanntc.hct@haugiang.gov.vn
  Nhiệm vụ chính: Tham mưu giúp việc Chánh Văn phòng, phụ trách lĩnh vực HĐND, khối VHXH

 • Võ Hồng Tỉnh

 • Điện thoại: 0939 265 666

 • Email:tinhvh.hct@haugiang.gov.vn

 • Nhiệm vụ chính: Tham mưu giúp việc Chánh Văn phòng, phụ trách lĩnh vực Nội chính

 • Nguyễn Thị Kiều Thúy

 • Điện thoại: 0919 065 354

 • Email:thuyntk.hct@haugiang.gov.vn

 • Nhiệm vụ chính: Tham mưu giúp việc Chánh Văn phòng, phụ trách Hành chính - Quản trị

 • Huỳnh Văn Tiền

 • Điện thoại: 0939 411008

 • Email:tienhv.hct.hct@haugiang.gov.vn

 • Nhiệm vụ chính: Tham mưu giúp việc Chánh Văn phòng, phụ trách Y tế

 

Điện thoại:

 02933 948 500

PHÒNG NỘI VỤ

Trưởng phòng:

 • Nguyễn Minh Cần

 • Điện thoại: 0918 7575 70

 • Email:cannm.hct@haugiang.gov.vn

 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách chung lĩnh vực Nội vụ

Phó Trưởng phòng:

 
 • Đỗ Tấn Tài
 • Điện thoại: 0121 2002 208
 • Email:taidt.hct@haugiang.gov.vn
 • Nhiệm vụ chính: Quản lý công tác tôn giáo; thanh tra, kiểm tra và phòng chống tham nhũng
 • Võ Thanh Hào
 • Điện thoại: 0939 332 868
 • Email:haovt.hct@haugiang.gov.vn
 • Nhiệm vụ chính: Công tác Tổ chức chính quyền địa phương, cán bộ, công chức các xã, thị trấn; công tác địa giới hành chính; công tác quản lý thanh niên; quản lý công tác cải cách hành chính.

Điện thoại:

        02933 956 000

PHÒNG TƯ PHÁP

Trưởng phòng

 • Trần Văn Mười
 • Điện thoại: 0907803535
 • Email: muoitv.huct@haugiang.gov.vn
 • Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp huyện, phụ trách chung
Phó Trưởng phòng:
 • Hồ Thanh Tân
 • Điện thoại: 0918628354
 • Email: tanht.hct@haugiang.gov.vn
 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách phổ biến giáo dục pháp luật
 • Nguyễn Văn Sỹ
 • Điện thoại: 0918 555 738
  Email: synv.hct@haugiang.gov.vn
 • Nhiệm vụ chính: Xử lý vi phạm hành chính, hành chính tư pháp, theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Điện thoại:

        02933.948 553

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trưởng phòng:

 • Trần Quốc Tuấn

 • Điện thoại: 0919 891 007

 • Email:tuantq.hct@haugiang.gov.vn

 • Nhiệm vụ chính: Quản lý điều hành chung

Phó Trưởng phòng:

 • Phạm Công Danh
 • Điện thoại: 0986 5555 79
 • Email:danhpc.chauthanh@haugiang.edu.vn
 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách hành chính tổng họp, tổ chức, cơ sở vật chất, nghiệp vụ Tiều học, xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị, chương trình đảm bảo chất lượng trường học (seqap)
 • Nguyễn Thanh Dũng

 • Điện thoại: 0939 771 219

 • Email: dungnt.chauthanh@haugiang.edu.vn

 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách nghiệp vụ mầm non; phổ cập giáo dục - xóa mù chữ; Trung tâm học tập cộng đồng; xây dựng trường chuẩn quốc gia; khen thưởng, kỷ luật và giải quyết khiếu nại tố cáo của ngành.

Điện thoại:

 02933 948 537

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Trưởng phòng:

 • Nguyễn Thành Thật

 • Điện thoại: 0913 721 889

 • Email:thatnt.hct@haugiang.gov.vn

 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách chung; công tác quy hoạch; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; giải quyết khiếu nại, tố cáo

Phó Trưởng phòng:

 • Lê Thị Thùy Như

 • Điện thoại: 0983 456 049

 • Email:nhuntt.hct@haugiang.gov.vn

 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách công tác môi trường

 
 • Phan Hữu Lộc

 • Điện thoại: 0918368217

 • Email:locph.hct@haugiang.gov.vn

 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách công tác địa chính

 

Điện thoại:

        02933 957 775

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Trưởng phòng:

 • Nguyễn Văn Kiệt

 • Điện thoại: 0919 280 380

 • Email:nvkiet77@gmail.com

 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách chung

Phó Trưởng phòng:

 • Nguyễn Văn Trương
 • Điện thoại: 0918 971 679
 • Email: truongnv971@gmail.com
 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách lĩnh vực thú y, thủy sản, nông thôn mới
 
 • Trần Hồng Đức
 • Điện thoại: 0988 446 707
 • Email: hongductran@gmail.com
 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách lĩnh vực khuyến nông, bảo vệ thực vật, phát triển nông thôn

Điện thoại:

        02933 948 542

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Trưởng phòng:

 • Trịnh Minh Tùng
 • Điện thoại: 0939040125
 • Email:tungtm.huct@haugiang.gov.vn
 • Chức vụ: Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, phụ trách chung

Phó Trưởng phòng:

 •  Nguyễn Văn Bỉnh
 • Điện thoại: 0917863549
 • Email:binhnv.huct@haugiang.gov.vn
 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách công tác thông tin - truyền thông; công tác gia đình
   

Điện thoại:

        02933 948 536

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Trưởng phòng:

 • Võ Kim Xuân

 • Điện thoại: 0919 909 800

 • Email: xuanvk.hct@haugiang.gov.vn

 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách chung

Phó Trưởng phòng:

 • Đặng Thành Hiếu

 • Điện thoại:02933948532

 • Email: hieunt.hct@haugiang.gov.vn

 • Nhiệm vụ chính: Giảm nghèo, bảo trợ xã hội trẻ em

 • Nguyễn Thị Thanh
 • Điện thoại: 0918 822 500
 • Email: thanhnt.hct@haugiang.gov.vn
 • Nhiệm vụ chính: Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tệ nạn xã hội.

Điện thoại:

        02933 948 532

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

Trưởng phòng:

 • Phan Thành Nhu

 • Điện thoại: 0917 636 979

 • Email: nhupt.hct@haugiang.gov.vn

 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách chung

Phó Trưởng phòng:

 • Mã Bặc Hón

 • Điện thoại: 0977 609 808

 • Email: honmb.hct@haugiang.gov.vn

 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách giao thông

 
 • Huỳnh Văn Bính
 • Điện thoại: 0918 917 900
 • Email: binhhv.hct@haugiang.gov.vn
 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách lĩnh vực khoa học công nghệ, công thương, điện.

Điện thoại:

        02933 948 541

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Trưởng phòng:

 • Nguyễn Thanh Tùng

 • Điện thoại: 0919 065 536

 • Email: tungnt.hct@haugiang.gov.vn

 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách chung, chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của phòng theo chức năng nhiệm vụ quy định.

Phó Trưởng phòng:

 

Điện thoại:

        02933 948 540

THANH TRA

Chánh Thanh tra:

 

Phó Chánh Thanh tra:

 • Dương Tòng Huân

 • Điện thoại: 0945 384 273

 • Email:huandt.hct@haugiang.gov.vn

 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách thanh tra, phòng chống tham nhũng

 • Lê Văn Lợi
 • Điện thoại: 0988 665 982
 • Email: loilv.hct@haugiang.gov.vn
 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách thanh tra hành chính

Điện thoại:

        02933 948 538

Đang online: 2
Hôm nay: 139
Đã truy cập: 421139