Lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Đóng


Lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

--------oo00oo--------

Nhằm để đảm bảo các chủ trương, chính sách của huyện có tính khả thi cao, sát thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, công dân về các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của huyện.

Tất cả ý kiến đóng góp sẽ được tiếp thu, nghiên cứu, chọn lọc một cách nghiêm túc và khoa học trong quá trình hoàn thiện văn bản.

Mời các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp vào các dự thảo văn bản dưới đây:

Tên văn bản

Gửi ý kiến
Lấy ý kiến Nhân dân về quy hoạch sử dụng đất năm 2021-2030 của huyện Châu Thành Nhấn vào đây
Góp ý dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Nhấn vào đây
Góp ý kiến Nhân dân về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Hậu Giang khóa XIII trên Website các sở, ban, ngành và các địa phương Nhấn vào đây
Góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị Quyết “mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” Nhấn vào đây
Góp ý Dự thảo Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2019  Nhấn vào đây
Góp ý Dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính huyện Châu Thành năm 2019  Nhấn vào đây
Góp ý Dự thảo Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018  Nhấn vào đây
Góp ý Dự thảo Quyết định phân công công chức, nhân viên Văn phòng HĐND và UBND huyện  Nhấn vào đây
Góp ý văn bản dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện  Nhấn vào đây
Lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang  Nhấn vào đây

Nghị quyết về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2011 Quy định mức thu phí, lệ phí

Nhấn vào đây

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện

Nhấn vào đây