Tra cứu giá đất
Đóng

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 Ban hành Quy định về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết Quyết định tại đây

Phụ lục bảng giá đất

Xem chi tiết Quyết định tại đây

Quy định bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết Quyết định tại đây