Text/HTML
Đóng

THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN DÂY DỰNG CƠ BẢN

STT

Danh mục các Quyết định

1

Quyết định số 6614/QĐ-UBND  ngày 29/10/2019 của UBND huyện Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nhà văn hóa ấp Phước Tân, xã Đông Phước A

2

Quyết định số 6622/QĐ-UBND  ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cụm dân cư vượt lũ xã Phú Tân

3

Quyết định số 6691/QĐ-UBND  ngày 31/10/2019 của UBND huyện Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường Mẫu giáo Đông Phước

4

Quyết định số 6609/QĐ-UBND  ngày 29/10/2019 của UBND huyện Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà Văn hóa ấp Đông Lợi, xã Đông Phước

5

Quyết định số 6610/QĐ-UBND  ngày 29/10/2019 của UBND huyện Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường Trung học cơ sở Phú Hữu

6

Quyết định số 6620/QĐ-UBND  ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cụm dân cư vượt lũ thị trấn Mái Dầm

7

Quyết định số 6623/QĐ-UBND  ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cụm dân cư vượt lũ thị trấn Ngã Sáu (giai đoạn 1)

8

Quyết định số 6624/QĐ-UBND  ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường Đông Sơn - Bưng Cây Sắn

9

Quyết định số 6690/QĐ-UBND  ngày 31/10/2019 của UBND huyện Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường giao thông nông thôn Tuyến Rạch Cái Đôi, ấp Phước Hòa A, xã Đông Phước A

10

Quyết định số 6692/QĐ-UBND  ngày 31/10/2019 của UBND huyện Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 2

11

Quyết định số 6693/QĐ-UBND  ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp sửa chữa Trường Tiểu học Phú Hữu 1

12

Quyết định số 6611/QĐ-UBND  ngày 29/10/2019 của UBND huyện Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nhà Văn hóa ấp Long Lợi A, xã Đông Phước A

13

Quyết định số 6612/QĐ-UBND  ngày 29/10/2019 của UBND huyện Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nhà Văn hóa ấp Tân Long, xã Đông Phước A

14

Quyết định số 6613/QĐ-UBND  ngày 29/10/2019 của UBND huyện Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nhà Văn hóa ấp Tân Thuận, xã Đông Phước A