Text/HTML
Đóng

CÔNG KHAI CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ

1. Công khai phân bổ chỉ tiêu biên chế

2. Công khai thông tin tuyển dụng hằng năm của cơ quan, đơn vị;

3. Công khai quy hoạch cán bộ;

4. Công khai thông tin luân chuyển, điều động;

5. Công khai việc bầu, bổ nhiệm CB,CC,VC;

6. Kết qủa kiểm tra, thanh tra, rà soát về việc bổ nhiệm cán bộ.