Văn bản dự thảo
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND huyện và các xã, thị trấn qua rà soát kỳ 2014 - 2018
 1209
 06/06/2019
Quyết định số 1296/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2019 của UBND huyện Châu Thành
Đính kèm Quyết định
Văn phòng HĐND và UBND huyện