Văn bản dự thảo
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Đóng góp văn bản dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện
 323
 16/10/2017
Đính kèm tệp tin
Đính kèm tệp tin
Văn phòng HĐND&UBND huyện