Kết quả triển khai các dự án đã thực hiện năm 2018
Đóng

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đường giao thông nông thôn ấp Phước Hòa, cầu Kênh Lớn, cầu Kênh Nhỏ

Quyết định số 4828/QÐ-UBND, ngày 16/8/2019 của UBND huyện Châu Thành

 20/08/2019

Quyết định về việc việc phê duyệt quyết toán đồ án: Quy hoạch xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 (theo mô hình nông thôn mới của Chính phủ)

Quyết định số 3516/QÐ-UBND, ngày 13/6/2019 của UBND huyện Châu Thành

 17/06/2019

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán đồ án: Quy hoạch xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 (theo mô hình nông thôn mới của Chính phủ)

Quyết định số 3515/QÐ-UBND, ngày 13/6/2019 của UBND huyện Châu Thành

 17/06/2019

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán đồ án: Quy hoạch xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 (theo mô hình nông thôn mới của Chính phủ)

Quyết định số 3514/QÐ-UBND, ngày 13/6/2019 của UBND huyện Châu Thành

 17/06/2019

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán đồ án: Quy hoạch xã Phú An, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 (theo mô hình nông thôn mới của Chính phủ)

Quyết định số 3513/QÐ-UBND, ngày 13.6.2019 của UBND huyện Châu Thành

 17/06/2019

Quyết định việc phê duyệt quyết toán đồ án: Quy hoạch xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 (theo mô hình nông thôn mới của Chính phủ)

3512/QÐ-UBND, ngày 13/6/2019 của UBND huyện Châu Thành

 17/06/2019

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán đồ án: Quy hoạch xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 (theo mô hình nông thôn mới của Chính phủ)

Quyết định số 3511/QÐ-UBND, ngày 13/6/2019 của UBND huyện Châu Thành

 17/06/2019

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm non Ánh Dương, Mẫu giáo Họa Mi và Mẫu giáo Phú Tân

Quyết định số 2563 ngày 15/5/2019 của UBND huyện Châu Thành

 20/05/2019

Quyết định việc phê duyệt quyết toán công trình: Lộ giao thôn nông thôn ấp Kinh Mới thị trấn Ngã Sáu; hạng mục: Lộ bê tông xi măng 3m x 195m

Quyết định số 2408, ngày 07/5/2019 của UBND huyện Châu Thành

 10/05/2019

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán công trình: Nâng cấp, sửa chữa các trường phục vụ khai giảng năm học 2016 - 2017

Quyết định số 2271 /QĐ-UBND, ngày 26/4/2019 của UBND huyện Châu Thành

 29/04/2019