Lịch làm việc thứ 6
Đóng

THỨ SÁU, NGÀY 05/6:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự họp tỉnh nghe báo cáo kết quả đánh giá Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành tỉnh và cấp huyện (DDCI) tỉnh Hậu Giang năm 2019 (Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung của huyện), điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- PCT. Thường trực, PCT.CN: 7 giờ 30’, dự họp báo tháng 6/2020 giữa Thường trực: Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Thuý).

- PCT.KT: 8 giờ, dự Hội nghị trực tuyến hỗ trợ doanh nghiệp SMEs tận dụng cơ hội, thực thi hiệu quả EVFTA, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 13 giờ 30’, họp góp ý dự thảo các nghị quyết của Huyện ủy (Nghị quyết: Phát triển nông nghiệp an toàn, theo chuỗi giá trị, thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với du lịch cộng đồng giai đoạn 2020 -2025; Xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết chuyên đề về phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, công nghiệp, dịch vụ giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện, mời đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn cùng dự, điểm tại Phòng Khánh tiết - UBND huyện (Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung) (đề nghị các cơ quan, đơn vị dự họp mang theo dự thảo nghị quyết đã gửi văn bản trước) (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch, PCT. Thường trực, PCT.CN: Chiều làm việc tại cơ quan.