Lịch làm việc thứ 5
Đóng

THỨ NĂM, NGÀY 04/6:

- Chủ tịch các Phó Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự Hội nghị “Chia sẻ kinh nghiệm chỉ đạo, quản lý và hỗ trợ phát triển hợp tác xã” trên địa bàn huyện Châu Thành (Phòng Nông nghiệp PTNT chuẩn bị nội dung), (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường I - Ủy ban nhân dân huyện (LĐVP).

- Chủ tịch, PCT. Thường trực, PCT.CN: 15 giờ, cùng Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua Văn kiện và Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- PCT.KT: 13 giờ 30’, cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên thông qua nội dung dự thảo Nghị quyết bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.