Lịch làm việc thứ 2
Đóng

THỨ HAI, NGÀY 01/6:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 7 giờ, dự chào cờ, điểm tại trụ sở Huyện uỷ.

- Chủ tịch, PCT. Thường trực, PCT.CN: 8 giờ, họp Ban Thường vụ Huyện uỷ, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện uỷ.

- Chủ tịch, PCT.CN: 13 giờ 30’, làm việc về bó cáp quang chỉnh trang đô thị trên địa bàn (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến). 15 giờ 30’, làm việc lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường về thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, mời Trưởng phòng: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Châu Thành cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến, Ai).

- PCT. Thường trực 13 giờ 30’, dự triển khai kế hoạch Kế hoạch tổ chức Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số huyện Châu Thành năm 2020 (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường I - UBND huyện (Đ/c Thịnh).

- PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’ cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên thông qua nội dung dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Bảng giá đất định kỳ 5 năm trên địa bàn tỉnh, điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.