Liên hệ
Đóng

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH


 

Địa chỉ:

 Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang

Điện thoại:

 0711.3948558

Fax:

  0711.3949500

E-mail:

 chauthanh@haugiang.gov.vn