Chính quyền điện tử, chuyển đổi số
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn huyện Châu Thành đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
 65
 15/08/2022
Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 20/7/2022 của UBND huyện Châu Thành về Phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn huyện Châu Thành đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Đính kèm nội dung Kế hoạch
Văn phòng HĐND và UBND huyện
Chính quyền điện tử, chuyển đổi số
Đóng