Chính quyền điện tử, chuyển đổi số
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Kế hoạch thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện Châu Thành
 82
 15/08/2022
Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 19/7/2022 của UBND huyện Châu Thành về việc Triển khai thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về triển khai thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Đính kèm Kế hoạch
Văn phòng HĐND và UBND huyện
Chính quyền điện tử, chuyển đổi số
Đóng