Chính quyền điện tử, chuyển đổi số
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Kế hoạch xây dựng Chính quyền điện tử và chuyển đổi số huyện Châu Thành, giai đoạn 2021-2025
 119
 14/12/2021
Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành xây dựng Chính quyền điện tử và chuyển đổi số huyện Châu Thành, giai đoạn 2021-2025

Đính kèm tệp tin


Văn phòng HĐND và UBND huyện
Chính quyền điện tử, chuyển đổi số
Đóng