Chính quyền điện tử, chuyển đổi số
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Kế hoạch Chuyển đổi số huyện Châu Thành năm 2021
 208
 14/12/2021
Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về xây dụng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số huyện Châu Thành năm 2021
Đính kèm Kế hoạch
Văn phòng HĐND và UBND huyện
Chính quyền điện tử, chuyển đổi số
Đóng