Hôm nay, Chủ nhật 16-12-2018
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoach & Đầu tư
Đóng

 

STT

Tên Thủ Tục Hành Chính

Mẫu Đơn, Tờ Khai

1

 

 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh

 

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

- Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (nếu có).

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh (trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác)

Không

3

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh (trường hợp mất)

Không

4

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh (thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, địa điểm, ngành nghề, vốn…)

Không

5

Thủ tục ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Thông báo ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh.

6

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh

Không

7

 

 

 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã

- Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã;

- Điều lệ hợp tác xã;

- Số lượng xã viên, Danh sách ban quản trị, ban kiểm soát hợp tác xã hoặc Danh sách hợp tác xã thành viên.

8

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (trường hợp bổ sung thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hợp tác xã)

Thông báo về đăng ký  kinh doanh hợp tác xã

9

 

 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (trường hợp thay đổi nơi đăng ký kinh doanh)

- Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã;

- Điều lệ hợp tác xã;

- Số lượng xã viên, Danh sách ban quản trị, ban kiểm soát hợp tác xã hoặc Danh sách hợp tác xã thành viên.

10

 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (trường hợp thay đổi số lượng xã viên, người đại diện, Ban quản trị, Ban kiểm soát Hợp tác xã)

- Thông báo về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;

- Số lượng xã viên, Danh sách ban quản trị, ban kiểm soát hợp tác xã hoặc Danh sách hợp tác xã thành viên.

11

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (trường hợp thay đổi tên Hợp tác xã)

Thông báo về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;

12

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (trường hợp thay đổi trụ sở chính)

Thông báo về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;

13

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (trường hợp thay đổi vốn điều lệ Hợp tác xã)

Thông báo về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (trường hợp thay đổi loại hình Hợp tác xã)

Thông báo về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;

15

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã

Thông báo lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã

16

 

 

Đăng ký sáp nhập, hợp nhất Hợp tác xã

Danh sách xã viên, Danh sách ban quản trị, ban kiểm soát hợp tác xã hoặc Danh sách hợp tác xã thành viên

17

 

Chia tách Hợp tác xã

Danh sách xã viên, Danh sách ban quản trị, ban kiểm soát hợp tác xã hoặc Danh sách hợp tác xã thành viên

18

 

Thông báo ngừng hoạt động của Hợp tác xã

Danh sách xã viên, Danh sách ban quản trị, ban kiểm soát hợp tác xã hoặc Danh sách hợp tác xã thành viên

19

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã

Không

20

Tự nguyện giải thể Hợp tác xã

Không

21

Thẩm định Hồ sơ yêu cầu (HSYC) công trình thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện để chỉ định thầu

Không

22

Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu trường hợp chỉ định thầu các  công trình thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện

Không

23

 

 

 

Thẩm định Hồ sơ mời thầu ( HSMT) công trình thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện

+ Trường hợp gói thầu xây lắp dưới 3 tỷ:  Mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ

+ Trường hợp gói thầu xây lắp trên 3 tỷ:  Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp

+ Mẫu hồ sơ mời thầu tư vấn.

 

24

Thẩm định kế hoạch đấu thầu công trình thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện

Mẫu Kế hoạch đấu thầu

 

25

Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các công trình thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện

Mẫu Kế hoạch đấu thầu

 

 

 

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn