Hôm nay, Chủ nhật 16-12-2018
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Thủ tục hành chính lĩnh vực Giao thông vận tải
Đóng

STT

Tên Thủ Tục Hành Chính

Mẫu Đơn, Tờ Khai

1

 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác. (phương tiện thuỷ thuộc diện đăng ký không đăng kiểm)

+ Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (theo Mẫu số 1)          

+ Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa

2

 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác (phương tiện thuỷ thuộc diện đăng ký không đăng kiểm)

+ Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (theo Mẫu số 1a)         

+ Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa

3

Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu. (phương tiện thuỷ thuộc diện đăng ký không đăng kiểm)

Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (theo Mẫu số 4)

4

Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (phương tiện thuỷ thuộc diện đăng ký không đăng kiểm)

Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (theo Mẫu số 3)          

 

5

Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (phương tiện thuỷ thuộc diện đăng ký không đăng kiểm)

Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (theo Mẫu số 3)          

 

6

Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật (phương tiện thuỷ thuộc diện đăng ký không đăng kiểm)

Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (theo Mẫu số 2)          

 

7

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất do phương tiện bị chìm đắm hoặc bị cháy (phương tiện thuỷ thuộc diện đăng ký không đăng kiểm)

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (theo Mẫu số 5)          

8

Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa bị mất vì các lý do khác (phương tiện thuỷ thuộc diện đăng ký không đăng kiểm)

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (theo Mẫu số 5a)          

9

Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa trường hợp đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (phương tiện thuỷ thuộc diện đăng ký không đăng kiểm)

Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (theo Mẫu số 7)          

10

Thủ tục xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa. (phương tiện thuỷ thuộc diện đăng ký không đăng kiểm)

Đơn đề nghị xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa theo (Mẫu số 3a)

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn