Hôm nay, Chủ nhật 16-12-2018
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ
Đóng

STT

Tên Thủ Tục Hành Chính

Mẫu Đơn, Tờ Khai

1

Giải quyết các hình thức khen thưởng đột xuất

Không

2

Thủ tục thành lập Hội

Không

3

Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức thu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã

Không

4

Tiếp nhận đăng ký Hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã

Bản đăng ký hoạt động Hội đoàn tôn giáo

5

Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

Đơn đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội

6

Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức Tôn giáo

Bản thông báo tổ chức quyên góp

7

 

Chấp thuận giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo

Đơn đề nghị giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở thờ tự

8

 

Chấp thuận các buổi lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo

Đơn đề nghị tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo

9

 

Chấp thuận họat động Tôn giáo ngòai chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở

Đơn đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký

10

 

Tiếp nhận đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

Bản đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

11

 

Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

Bản thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

12

Cho phép tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại các cơ sở tôn giáo

Không

13

Xác nhận hồ sơ xin xuất gia vào chùa tu học của phật giáo

Đơn xin xuất gia vào chùa tu học của phật ( Mẫu 2 )

14

Giải quyết thượng ảnh Thiên nhãn tại gia đình tín đồ phật Cao đài

Không

15

Xem xét chấp thuận việc xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình phục vụ tín ngưỡng, tôn giáo với quy mô vừa và nhỏ trong khuôn viên nơi thờ tự (xây dựng cổng, hàng rào, dựng tượng…)

Không

16

 

Tuyển dụng  và bổ nhiệm viên chức sự nghiệp

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức

- Sơ yếu lý lịch cán bộ công chức (mẫu 1A-BNV)

17

Tuyển dụng công chức

Sơ yếu lý lịch cán bộ công chức (mẫu 1A-BNV)

18

Tuyển dụng công chức cấp xã

Sơ yếu lý lịch cán bộ công chức (mẫu 1A-BNV)

19

Thủ tục đề nghị UBND tỉnh khen thưởng tổng kết thành tích kinh tế - xã hội (Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc).

+ Mẫu số 1

+ Mẫu số 2

 

20

Thủ tục đề nghị UBND tỉnh khen thưởng cho cán bộ lãnh đạo có quá trình cống hiến lâu dài.

Mẫu số 3

21

Thủ tục đề nghị khen cao thành tích kinh tế - xã hội trình Trung ương (Cờ thi đua của Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Huân chương Độc lập các hạng, Huân chương Lao động các hạng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ).

+ Mẫu số 1

+ Mẫu số 2

 

22

Hồ sơ khen cao thành tích đột xuất

Mẫu số 6

 

23

Thủ tục đề nghị khen cao cho cán bộ lãnh đạo có quá trình cống hiến lâu dài.

Mẫu số 3

24

Thủ tục đề nghị khen cao thành tích theo chuyên đề

Mẫu số 7

 

25

Hồ sơ phong tặng  danh hiệu Anh hùng lao động cho cá nhân

Mẫu số 5

 

26

Thủ tục đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT cho tập thể

Mẫu số 4

27

Thủ tục đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân người nước ngoài

Mẫu số 8

 

28

Thủ tục đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến (cán bộ tham gia kháng chiến, nhân dân nuôi chứa đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen)

Mẫu số 1,2,4,5,6,7,8

 

29

Khen thưởng thành tích kháng chiến cho nhân dân nuôi chứa (đề nghị tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến các hạng).

Mẫu số 2,4,6,7,8

30

 

Thủ tục đề nghị xác nhận thành tích tham gia kháng chiến

- Mẫu số 9 - KC1

- Mẫu số 10 - CC1

- Mẫu số 11

31

Thủ tục đề nghị cấp đổi khen thưởng cấp tỉnh

Không

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn