Hôm nay, Chủ nhật 16-12-2018
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học & Công nghệ
Đóng

STT

Tên Thủ Tục Hành Chính

Mẫu Đơn, Tờ Khai

1

Đánh giá nghiệm thu Đề tài, Dự án cấp huyện, thị xã

Không

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Phê duyệt nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp huyện, thị xã

- Đề xuất về các nhu cầu cần nghiên cứu (Phụ lục I: Biểu A1-PĐXNC) đối với các vấn đề còn chưa rõ về loại hình nhiệm vụ khoa học và công nghệ cụ thể (đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm, dự án khoa học công nghệ);

- Đề xuất về các đề tài (Phụ  lục II: Biểu A2-PĐXĐT);

- Đề xuất về các dự án sản xuất thử nghiệm (Phụ lục IIA: Biểu A2a-ĐXDA);

- Danh mục tổng hợp các vấn đề khoa học và công nghệ cần thực hiện (Phụ lục IA: Biểu A3a-THĐX) đối với các cơ quan, tổ chức.

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuyển chọn, xét chọn chủ trì thực hiện Đề tài, Dự án Khoa học và Công nghệ và Dự án sản xuất thử nghiệm

1- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm (biểu B1-1-ĐONTC);

2- Thuyết minh Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (gọi tắt là Đề tài KHCN), thuyết minh Dự án sản xuất thử nghiệm biểu B1-2-TMĐT

3- Biểu B1-2-TMDA

4- Tóm tắt hoạt động KH & CN của tổ chức đăng ký chủ trì Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm (biểu B1-3-LLTC);

5- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ trì và các cá nhân đăng ký thực hiện chính Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm (biểu B1-4-LLCN);

6- Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm - nếu có (biểu B1-5-PHNC).

4

Kiểm tra, xử lý trong lĩnh vực đo lường

Không

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn