CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Những nội dung dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ Mười Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành
 239
 21/10/2019
0/637072730581516795446.png

0/637072730581516795446.png

Sáng ngày 15/10/2019 Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành, họp thông qua kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ Mười HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Thành phần tham dự có Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo hai Ban HĐND, các cơ quan tư pháp, Phòng Tài chính Kế hoạch, Trung tâm Văn hóa, Đài Truyền thanh huyện và các ngành có liên quan. Ông Trần Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đại biểu được nghe đại diện Thường trực HĐND huyện thông qua kế hoạch chuẩn bị kỳ họp cuối năm 2019, dự kiến diễn ra trong 2 ngày 19 – 20/12/2019, trong đó có các nôi dung như: Thực hiện công tác tổ chức thuộc thẩm quyền; UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện năm 2019; các báo cáo hoạt động của HĐND huyện; thông báo tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện… đồng thời dự kiến kỳ họp sẽ xem xét 9 tờ trình và dự thảo nghị quyết. Kế hoạch cũng đã nêu rõ thời gian cụ thể để các đơn vị có liên quan làm tham mưu cho UBND huyện xây dựng nội dung các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình các Ban của HĐND thẩm tra kịp thời, đúng tiến độ đảm bảo phục vụ tốt cho kỳ họp cuối năm 2019.

Qua ý kiến đóng góp, thảo luận của đại biểu về thời gian, nội dung, cải tiến phương pháp tổ chức kỳ họp…ông Trần Văn Thắng đánh giá cao bước đầu sự phối hợp chuẩn bị các nội dung kế hoạch phục vụ kỳ họp và đề nghị các ngành tham mưu UBND huyện xây dựng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết gửi các Ban HĐND thẩm tra theo đúng thời gian quy định, đặc biệt phát huy vai trò của Phòng Tư pháp trong công tác thẩm định văn bản. Ngoài ra Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với các ngành có liên quan chuẩn bị các nội dung và điều kiện cần thiết để phục vụ tốt cho kỳ họp HĐND cuối năm 2019

Mỹ Nhiên