CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Những nội dung trọng tâm trong phiên họp tháng 5 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành
 98
 10/05/2019
0/636930968255266315446.png

0/636930968255266315446.png

Chiều ngày 9/5/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành, tổ chức phiên họp tháng 5 năm 2019. Tham dự phiên họp có Thường trực Hội đồng nhân dân; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo hai Ban và các ngành có liên quan cùng Văn phòng HĐND và UBND huyện. Chủ trì phiên họp ông Trần Văn Thắng Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND huyện.
Ảnh: Quang cảnh Hội nghị  

Tại phiên họp, đại biểu được nghe lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện báo cáo kết quả hoạt động tháng 4 và triển khai kế hoạch hoạt động tháng 5/2019; dự thảo kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ Chín Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; lãnh đạo UBMTTQVN huyện báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang, đại biểu HĐND tỉnh, huyện gặp gỡ và tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khoá XIV; Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Khóa IX và Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Qua phát biểu thảo luận đóng góp ý kiến của các đại biểu tham dự phiên họp, và các ngành chuyên môn, ông Trần Văn Thắng Phó Bí thư - Chủ  tịch HĐND huyện, đánh giá cao kết quả đạt được trong tháng 4 và nhấn mạnh một số nội dung thực hiện trong thời gian tới như sau: (1) Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri; chuẩn bị tốt các báo cáo, tờ trình, trình tại kỳ họp thứ Chín Hội đồng nhân dân huyện; (2) đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, hoàn chỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp giữa năm 2019, gửi về trên theo đúng thời gian quy định; (3) giao hai Ban Hội đồng nhân dân huyện, thực hiện tốt công tác thẩm tra các văn bản chuẩn bị kỳ họp đảm bảo về thể thức, nội dung đồng thời báo cáo Thường trực HĐND đúng quy định; (4) Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp các Ban HĐND, tham mưu, hoàn thiện báo cáo, chuẩn bị tốt công tác sơ kết Nghị quyết liên tịch về quy chế phối hợp, công tác giám sát của Thường trực, chuẩn bị tốt cho kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ Chín của HĐND đúng luật định.

Mỹ Nhiên