Lịch làm việc của Thường trực HĐND
Đóng

Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 2)

Từ ngày 24/02/2020 đến 29/02/2020

 27/02/2020

Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 17/02/2020 đến 21/02/2020

 18/02/2020

Lịch làm việc Của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 10/02/2020 đến 14/02/2020

 11/02/2020

Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 2)

Từ ngày 03/02/2020 đến 07/02/2020

 05/02/2020

Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Trưởng HĐND huyện

Từ ngày 13/01/2020 đến 31/01/2020

 20/01/2020

Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Trưởng HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 13/01/2020 đến 31/01/2020

 17/01/2020

Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Trưởng HĐND huyện

Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020

 03/01/2020

Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020

 29/12/2019

Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 23/12 đến ngày 27/12/2019

 25/12/2019

Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

Từ ngày 16/12 đến ngày 20/12/2019

 13/12/2019