Lịch làm việc của Thường trực HĐND
Đóng

Lịch làm việc Của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020

 07/08/2020

Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 2)

Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020

 04/08/2020

Lịch làm việc của hủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020

 27/07/2020

Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020

 21/07/2020

Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020

 13/07/2020

Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020

 03/07/2020

Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020

 01/07/2020

Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 2)

Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020

 25/06/2020

Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020

 16/06/2020

Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 12/6/2020

 09/06/2020