Lịch làm việc của Thường trực HĐND
Đóng

Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/01/2021

 15/01/2021

Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 04/01/2021 đến ngày 08/01/2021

 04/01/2021

Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 21/12/2020 đến ngày 25/12/2020

 18/12/2020

Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020

 14/12/2020

Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 07/11/2020 đến ngày 11/12/2020

 08/12/2020

Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020

 02/12/2020

Lịch làm việc của Của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020

 23/11/2020

Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Trưởng ban HĐND huyện (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020

 18/11/2020

Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 15/11/2020

 06/11/2020

Lịnh làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 08/11/2020

 04/11/2020