Cấp xã
Đóng

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

(Thành phần hồ sơ, các bước thực hiện đang được cập nhật)

I. Lĩnh vực Công an

1. Cấp đổi sổ hộ khẩu.

2. Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã.

3. Cấp giấy chuyển hộ khẩu.

4. Cấp giấy xác nhận khai báo vũ khí thô sơ.

5. Cấp lại sổ hộ khẩu.

6. Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã.

7. Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã.

8. Đăng ký thường trú.

9. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu.

10. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã.

11. Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã.

12. Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an).

13. Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an).

14. Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã.

15. Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật.

16. Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an cấp xã.

17. Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã.

18. Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã.

19. Tách sổ hộ khẩu.

20. Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú.

21. Xóa đăng ký thường trú.

II. Lĩnh vực Công thương

1. Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.

2. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.

3. Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.

III. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

1. Thủ tục thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

2. Thủ tục xác nhận hồ sơ học sinh, sinh viên

IV. Lĩnh vực Nội vụ

1. Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng

2. Thủ tục  thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng

3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo

4. Thủ tục  đăng ký chương tŕnh hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

5. Thủ tục đăng ký người vào tu

6. Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

7. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

V. Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

2. Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân.

VI. Lĩnh vực kế hoạch đầu tư

1. Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ

2. Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

3. Lựa chọn nhà thầu qua mạng

4. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

5. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

6. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp

7. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa

8. Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

9. Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa

10. Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

11. Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

12. Phê duyệt danh sách ngắn

13. Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu

14. Phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

15. Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

16. Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

17. Làm rõ hồ sơ dự thầu

18. Mở thầu

19. Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn

20. Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu

21. Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

22. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

23. Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

24. Phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

25. Làm rõ hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

26. Sửa đổi hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

27. Làm rõ hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

28. Mở thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn.

29. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng.

30. Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh qua mạng.

31. Phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng.

32. Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng.

33. Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng.

34. Làm rõ hồ sơ dự thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng

35. Mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

VII. Lĩnh vực Thanh tra

1. Giải quyết tố cáo.

2. Thủ tục tiếp công dân.

3. Xử lý đơn thư.

4. Phòng, chống tham nhũng.

VIII. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

1. Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.

2. Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất; bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận.

3. Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân.

4. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai.

IX. Lĩnh vực Tư pháp

1. Cấp bản sao từ sổ gốc.

2. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

3. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được).

4. Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

5. Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch.

6. Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.

7. Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.

8. Chứng thực di chúc.

9. Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản.

10. Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.

11. Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.

12. Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính.

13. Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường.

14. Thủ tục trả lại tài sản.

15. Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính.

16. Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu.

17. Đăng ký khai sinh.

18. Đăng ký kết hôn.

19. Đăng ký nhận cha, mẹ, con.

20. Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ con.

21. Đăng ký khai tử.

22. Đăng ký khai sinh lưu động.

23. Đăng ký kết hôn lưu động.

24. Đăng ký khai tử lưu động.

25. Đăng ký giám hộ.

26. Đăng ký chấm dứt giám hộ.

27. Thay đổi, cải chính. bổ sung hộ tịch.

28. Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

29. Đăng ký lại khai sinh.

30. Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân.

31. Đăng ký lại kết hôn.

32. Đăng ký lại khai tử.

33. Cấp bản sao trích lục hộ tịch.

34. Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước.

35. Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước.

X. Lĩnh vực Y tế

1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nguy cơ cao, không thuộc diện phải đăng ký kinh doanh; các hộ gia đình, cá nhân sản xuất thực phẩm bao gói đơn giản, kinh doanh hàng tươi sống, không bao gói; các quán ăn, các quầy bán thực phẩm chế biến sẵn để ăn ngay trong ngày và các chợ, khu du lịch)

2. Xác nhận đơn xin giám định khả năng lao động (đối với người mất sức lao động, giám định lại khả năng lao động).

XI. Lĩnh vực Văn hóa, thể dục, thể thao

1. Công nhận gia đình văn hóa.

2. Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản.

3. Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở.

XII. Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội

1. Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật.

2. Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật.

3. Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở.

4. Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng.

5. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm.

6. Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm.

7. Thủ tục xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

8. Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ.

9. Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi.

10. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình.

11. Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng.

12. Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.

13. Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.