Cấp xã
Đóng

DANH MỤC

Thủ tục hành chính UBND các xã, thị trấn

 

LĨNH VỰC THANH TRA

(Thực hiện theo Quyết định số:1662/QĐ-UBND ngày 26

tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang)

1

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

2

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã

3

Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã

4

Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã

5

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

6

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

7

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

8

Thủ tục thực hiện việc giải trình

TƯ PHÁP

(Thực hiện theo Quyết định số: 1931/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang)

9

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

11

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

12

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

13

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

14

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

15

Chứng thực di chúc

16

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

17

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

18

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

(Thực hiện theo Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang)

19

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

20

Hộ tịch: (Thực hiện theo Quyết định số: 759/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5  năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang)

21

Đăng ký khai sinh

 

Đăng ký kết hôn

22

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

23

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ con

24

Đăng ký khai tử

25

Đăng ký khai sinh lưu động

26

Đăng ký kết hôn lưu động

27

Đăng ký khai tử lưu động

28

Đăng ký giám hộ

29

Đăng ký chấm dứt giám hộ

30

Thay đổi, cải chính. bổ sung hộ tịch

31

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

32

Đăng ký lại khai sinh

33

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

34

Đăng ký lại kết hôn

35

Đăng ký lại khai tử

36

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

37

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

38

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

39

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

40

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

 

Hòa giải cơ sở: (Thực hiện theo Quyết định số: 1346/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang)

41

Thủ tục bầu hòa giải viên

42

Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải

43

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

44

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

 

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Thực hiện theo Quyết định số:1405 /QĐ-UBND ngày  20  tháng  9  năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang)

 

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

45

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

46

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

 

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

47

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

 

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

48

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

49

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai tang

50

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016 - 2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

51

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

52

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo phát sinh trong năm

53

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

 

LĨNH VỰC BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM

54

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

55

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

56

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

57

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

 

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Thực hiện theo Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang

58

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

59

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

60

Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

61

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

62

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

 

LĨNH VỰC CÔNG AN

(Thực hiện theo Quyết định số:1054/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang)

63

Thủ tục Cấp đổi sổ hộ khẩu.

64

Thủ tục Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã

65

Thủ tục Cấp giấy chuyển hộ khẩu.

66

Thủ tục Cấp giấy xác nhận khai báo vũ khí thô sơ.

67

Thủ tục Cấp lại sổ hộ khẩu.

68

Thủ tục Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã

69

Thủ tục Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã

70

Thủ tục Đăng ký thường trú.

71

Thủ tục Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu.

72

Thủ tục Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã

73

Thủ tục Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã

74

Thủ tục Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an).

75

Thủ tục Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an).

76

Thủ tục Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã

77

Thủ tục Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật.

78

Thủ tục Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an cấp xã

79

Thủ tục Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã

80

Thủ tục Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã

81

Thủ tục Tách sổ hộ khẩu.

82

Thủ tục Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú.

83

Thủ tục Xóa đăng ký thường trú.

 

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Thực hiện theo Quyết định số: 416/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

84

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

 

LĨNH VỰC: KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(Thực hiện theo Quyết định số: 1060/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

85

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

86

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

87

Phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

88

Làm rõ hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

89

Sửa đổi hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

90

Lãm rõ hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

91

Mở thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

92

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng

93

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh qua mạng

94

Phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng

95

Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng

96

Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng

97

Làm rõ hồ sơ dự thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng

98

Mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

 

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

Thực hiện theo Quyết định số:881QĐ-UBND ngày  17  tháng  5  năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

 

LĨNH VỰC: KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG

99

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương đang khai thác.

100

Chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ địa phương đang khai thác.

101

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương đang khai thác.

102

Cấp phép xây dựng biển quản cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ địa phương đang khai thác.

103

Cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ với hệ thốn dường địa phương

104

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trên các tuyến hệ thồng đường địa phương dược xây dựng mới hoạc nâng cấp, cải tạo.

 

Lĩnh vực: Pháp chế An toàn giao thông

105

Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào hệ thống đường địa phương

106

Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào hệ thống đường địa phương.

 

Lĩnh vực: Quản lý vận tải

107

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa.

108

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa.

109

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

110

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

111

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện.

112

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

113

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác.

114

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.

115

Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa.

 

LĨNH VỰC THỦY LỢI: (01 TTHC)

Thực hiện theo Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

116

Thủ tục nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

 

LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT: (01 TTHC)

(Thực hiện theo Quyết định số 1134/QĐUBND ngày 28 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang)

117

Đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa

 

LĨNH VỰC TÔN GIÁO, KHEN THƯỞNG, LĨNH VỰC TÔN GIÁO

(Thực hiện theo Quyết định số: 664/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang)

118

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

119

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

120

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

121

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

122

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

123

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

124

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

125

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

126

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

127

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

 

LĨNH VỰC KHEN THƯỞNG

(Thực hiện theo Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giang)

128

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

129

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

130

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

131

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

132

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

 

LĨNH VỰC: DÂN TỘC

(Thực hiện theo Quyết định số:1007/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

133

Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

134

Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

 

LĨNH VỰC: VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(Đính kèm Quyết định số:1477 /QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2019 Của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

135

Công nhận gia đình văn hóa

136

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

137

Thông báo tổ chức lễ hội (thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã)

138

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở