Cấp huyện
Đóng

THỦ TUC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

 1. Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

 2. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

 3. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài (DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3)

 4. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

 5. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

 6. Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

 7. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

 8. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

 9. Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

 10. Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

 11. Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

 12. Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

 13. Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 14. Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

 15. Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài (DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3)

 16. Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3)

 17. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc (DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3)

 18. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3)

 19. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

 20. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

 21. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 22. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch (DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3)

 23. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực (DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3)

 24. Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp (DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3)

 25. Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp (DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3)

 26. Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

 27. Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

 28. Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

 29. Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

 30. Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

 31. Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

 32. Thủ tục trả lại tài sản

 33. Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

 34. Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

 35. Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai

 36. Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi Hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

 TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH (ĐẤU THẦU)

 1. Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư

 2. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư

 3. Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư

 4. Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư

 5. Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư

 6. Làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong lựa chọn nhà đầu tư

 7. Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư

 8. Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư

 9. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư

 10. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư

 11. Mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn Nhà đầu tư

 12. Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn Nhà đầu tư

 13. Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư

 14. Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

 15. Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư

 16. Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

 17. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

 18. Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

 19. Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

 20. Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

 21. Làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

 22. Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

 23. Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

 24. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

 25. Mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

 26. Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

 27. Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ

 28. Thủ tục Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

 29. Thủ tục Lựa chọn nhà thầu qua mạng

 30. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng cho tất cả các cấp

 31. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

 32. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp

 33. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá

 34. Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

 35. Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá

 36. Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

 37. Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

 38. Thủ tục phê duyệt Danh sách ngắn

 39. Thủ tục cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu

 40. Thủ tục phát hành HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC

 41. Thủ tục làm rõ HSMT, HSYC

 42. Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

 43. Làm rõ hồ sơ dự thầu

 44. Mở thầu

 45. Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn

 46. Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu

 47. Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

 48. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

 49. Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

 50. Thủ tục phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

 51. Thủ tục làm rõ hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

 52. Sửa đổi hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

 53. Làm rõ hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

 54. Mở thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

 55. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng

 56. Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh qua mạng

 57. Phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng

 58. Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng

 59. Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng

 60. Làm rõ hồ sơ dự thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng

 61. Mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

 62. Thủ tục quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước (cấp huyện)

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 1.  Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (Không cấp GCN)

 2. Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

 3. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

 4. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

 5. Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận

 6. Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

 7. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

 8. Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

 9. Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3)

 10. Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

 11. Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

 12. Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất

 13. Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

 14. Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

 15. Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

 16. Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

 17. Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

 18. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

 19. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 20. Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

 21. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất

 22. Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

 23. Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

 24. Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

 25. Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

 26. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

 27. Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

 28. Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

 29. Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện

 30. Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất

 31. Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh

 32. Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

 33. Thủ tục xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

 34. Thủ tục thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu (thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân huyện )

KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

 1. Thủ tục chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương đang khai thác

 2. Thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương đang khai thác

 3. Thủ tục cấp phép xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với hệ thống đường địa phương đang khai thác

 4. Thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trên các tuyến hệ thống đường địa phương được xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo

 5. Thủ tục chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào hệ thống đường địa phương

 6. Thủ tục cấp phép thi công nút giao đấu nối vào hệ thống đường địa phương

 7. Thủ tục chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương đang khai thác

 8. Thủ tục cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương đang khai thác

 9. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác

 10. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác

 11. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 12. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa đối với phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật

 13. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa đối với trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu

 14. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện và thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 15. Thủ tục Xóa đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

 16. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

 17. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an tòan cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ

 18. Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

 19. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh

 20. Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh

 21. Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)

 22. Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

 23. Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

 24. Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND huyện quản lý

 25. Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3)

 26. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3)

 27. Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3)

 28. Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

 29. Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 30. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 31. Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 32. Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 4)

 33. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 4)

 34. Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 4)

 35. Cấp mới, cấp đổi biển số nhà cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn huyện

THANH TRA

 1. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

 2. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện

 3. Thủ tục giải quyết tố cáo cấp huyện

 4. Thủ tục tiếp công dân cấp huyện

 5. Thủ tục xử lý đơn thư cấp huyện

 6. Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

 7. Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập

 8. Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

 9. Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

 10. Thủ tục thực hiện việc giải trình

 

LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 1. Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

 2. Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 3. Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 4. Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

 5. Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng)

 6. Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

 7. Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

 8. Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

 9. Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện (DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3)

 10. Cấp lại giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện (DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3)

 11. Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

 12. Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện

 13. Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện (DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3)

 14. Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện (DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3)

 15. Thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập

 16. Giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập

 17. Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội công lập (DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3)

 18. Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

 19. Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

 20. Thủ tục “Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân”

 21. Thủ tục “Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện”

 22. Thủ tục “Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện”

 23. Thủ tục: "Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp"

 24. Thủ tục “Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền”

 25. Xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, ấp đặc biệt khó khăn

Y TẾ

 1. Thủ tục cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe

 2. Thủ tục khám sức khỏe định kỳ của người lái xe ô tô

 TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

 1. Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước (không phải là nhà, đất, xe ô tô các loại) tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND huyện

 2. Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản nhà nước (không phải là nhà, đất, xe ô tô các loại ) tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

 3. Xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản nhận chuyển giao

 4. Thủ tục mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước

 5. Thủ tục báo cáo kê khai tài sản nhà nước

 6. Thủ tục giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

 7. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh (DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3)

 8. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3)

 9. Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3)

 10. Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3)

 11. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3)

 12. Thủ tục đăng ký hợp tác xã

 13. Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 14. Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã

 15. Đăng ký khi hợp tác xã chia

 16. Đăng ký khi hợp tác xã tách

 17. Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

 18. Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

 19. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)

 20. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)

 21. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

 22. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

 23. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

 24. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 25. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

 26. Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

 27. Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 28. Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 29. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)

 30. Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 1. Thủ tục Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

 2. Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

 3. Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)

 4. Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

 5. Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

 6. Thủ tục giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

 7. Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

 8. Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

 9. Thủ tục Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

 10. Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở

 11. Thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

 12. Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

 13. Thủ tục chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

 14. Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

 15. Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở

 16. Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi và 5 tuổi

 17. Thủ tục Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

 18. Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

 19. Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở (DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3)

 20. Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh tiểu học (DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3)

 21. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

 22. Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

 23. Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

 24. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

 25. Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

 26. Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

 27. Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

 28. Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

NỘI VỤ

 1. Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

 2. Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

 3. Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

 4. Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội

 5. Thủ tục thành lập hội

 6. Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

 7. Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

 8. Thủ tục đổi tên hội

 9. Thủ tục hội tự giải thể

 10. Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường

 11. Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

 12. Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ

 13. Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ

 14. Thủ tục thay đổi giáy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

 15. Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

 16. Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

 17. Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

 18. Thủ tục đổi tên quỹ

 19. Thủ tục quỹ tự giải thể

 20. Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 21. Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 22. Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

 23. Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

 24. Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 25. Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

 26. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 27. Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

 28. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện

 VĂN HÓA VÀ THÔN TIN

 1. Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

 2. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 3. Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

 4. Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương

 5. Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 6. Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

 7. Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

 8. Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 9. Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

 10. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 11. Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

 12. Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

 13. Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

 14. Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

 15. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

 16. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

 17. Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

 18. Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

 19. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

 20. Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)