Ban kinh tế-xã hội
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
ý kiến thẩm tra báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Lát gạch vĩa hè đường xung quanh Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện
 37
 20/07/2017
Số:22/HĐND-KTXH Châu Thành, ngày 26 tháng 6 năm 2017
Đính kèm tệp tin
Ban KT-XH HĐND huyện