Ban kinh tế-xã hội
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Báo cáo Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, tại kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 66
 20/07/2017
Số: 16/BC-HĐND.BKTXH Châu Thành, ngày 26 tháng 6 năm 2017
Đính kèm tệp tin
Ban KT-XH HĐND huyện