Ban kinh tế-xã hội
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Báo cáo hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện 6 tháng đầu năm phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2017
 65
 19/07/2017
Số:11/BC-HĐND.BKTX Châu Thành, ngày 15 tháng 6 năm 2017
Đính kèm tệp tin
Ban KT-XH HĐND huyện