Quản lý trang:   Thêm   Cấu Hình    Sao lưu
  Module:      Pane:      Sắp hàng:     Thêm
Thông báo kết luận
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Kết luận của đồng chí Tống Hoàng Khôi, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trang bị cơ sở vật chất phục vụ công tác chuyên môn cho phòng, ban ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn
 1959
 12/11/2012
118/TB-UBND
Ngày Ký: 04/10/2012
Văn phòng HĐND&UBND huyện

Tập tin đính kèm

  871_118_TB-UBND.doc