Quản lý trang:   Thêm   Cấu Hình    Sao lưu
  Module:      Pane:      Sắp hàng:     Thêm
Thông báo kết luận
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Kết luận của đồng chí Võ Văn Thắng Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện về việc giao tài sản bán đấu giá của bà Mai Thị Chanh
 844
 12/11/2012
117/TB-UBND
Ngày Ký: 01/10/2012
Văn phòng HĐND&UBND huyện

Tập tin đính kèm

  870_117_TB-UBND.doc