Quản lý trang:   Thêm   Cấu Hình    Sao lưu
  Module:      Pane:      Sắp hàng:     Thêm
Thông báo kết luận
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Tống Hoàng Khôi tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện Châu Thành.
 527
 12/11/2012
111/TB-UBND
Ngày Ký: 25/09/2012
Văn phòng HĐND&UBND huyện

Tập tin đính kèm

  869_111_TB-UBND.doc