Quản lý trang:   Thêm   Cấu Hình    Sao lưu
  Module:      Pane:      Sắp hàng:     Thêm
Thông báo kết luận
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Kết luận của đồng chí Võ Văn Thắng, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp kiểm tra tình hình xây dựng không phép, trái phép trên địa bàn xã Đông Phú, huyện Châu Thành
 635
 12/11/2012
108/TB-UBND
Ngày Ký: 21/09/2012
Văn phòng HĐND huyện

Tập tin đính kèm

  868_108_TB-UBND.doc