Quản lý trang:   Thêm   Cấu Hình    Sao lưu
  Module:      Pane:      Sắp hàng:     Thêm
Thông báo kết luận
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Phiên, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp báo cáo kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Châu Thành.
 468
 12/11/2012
Số: 106/TB-UBND
Ngày Ký: 13/09/2012
Văn phòng HĐND&UBND huyện

Tập tin đính kèm

  867_106_TB-UBND.doc