Quản lý trang:   Thêm   Cấu Hình    Sao lưu
  Module:      Pane:      Sắp hàng:     Thêm
Thông báo kết luận
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Phiên, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giải quyết vướng mắc về việc chuyển trả bồi thường, hỗ trợ cho Công ty Điện lực Sông Hậu và Trung tâm viễn thông Châu Thành, dự án điện lực Sông Hậu
 402
 07/09/2012
103/TB-UBND
Ngày Ký: 06/09/2012
Văn phòng HĐND&UBND huyện

Tập tin đính kèm

  806_103_TB-UBND.doc