Quản lý trang:   Thêm   Cấu Hình    Sao lưu
  Module:      Pane:      Sắp hàng:     Thêm
Thông báo kết luận
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Kết luận của đồng chí Võ Văn Thắng Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại của công dân
 478
 04/09/2012
101/TB-UBND
Ngày Ký: 04/09/2012
Văn phòng HĐND&UBND huyện

Tập tin đính kèm

  801_101_TB-UBND.doc