Quản lý trang:   Thêm   Cấu Hình    Sao lưu
  Module:      Pane:      Sắp hàng:     Thêm
Thông báo kết luận
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Kết luận của đồng chí Võ Văn Thắng Chủ tịch UBND huyện kiêm Chủ tịch HĐNVQS huyện tại cuộc họp sơ kết tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 2012
 423
 04/09/2012
100/TB-UBND
Ngày Ký: 04/09/2012
Văn phòng HĐND&UBND huyện

Tập tin đính kèm

  800_100_TB-UBND.doc