Quản lý trang:   Thêm   Cấu Hình    Sao lưu
  Module:      Pane:      Sắp hàng:     Thêm
Thông báo kết luận
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Võ Văn Thắng tại cuộc họp Thường trực UBND huyện mở rộng tháng 8/2012
 550
 04/09/2012
96/TB-UBND
Ngày Ký: 27/08/2012
Văn phòng HĐND&UBND huyện

Tập tin đính kèm

  798_96_TB-UBND.doc