Quản lý trang:   Thêm   Cấu Hình    Sao lưu
  Module:      Pane:      Sắp hàng:     Thêm
Thông báo kết luận
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện-Trần Văn Thắng về đầu tư xây dựng và sửa chữa, nâng cấp một số điểm Trường học bức xúc
 428
 04/09/2012
93/TB-UBND
Ngày Ký: 21/08/2012
Văn phòng HĐND&UBND huyện

Tập tin đính kèm

  797_93_TB-UBND.doc