Hôm nay, Chủ nhật 16-12-2018
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Đóng

Lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
 

--------oo00oo--------
 

Nhằm để đảm bảo các chủ trương, chính sách của huyện có tính khả thi cao, sát thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, công dân về các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Trang Thông tin điện tử của huyện.

Tất cả ý kiến đóng góp sẽ được tiếp thu, nghiên cứu, chọn lọc một cách nghiêm túc và khoa học trong quá trình hoàn thiện văn bản.

Mời các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp vào các dự thảo văn bản dưới đây:

Tên văn bản Gửi ý kiến
        Lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang Nhấn vào đây Nhấn vào đây

     
       Đóng góp văn bản dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện. Xem nội dung Dự thảo văn bản Nhấn vào đây

Nhấn vào đây

      Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện

Nhấn vào đây

                          

Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn