Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên ban, ngành đoàn thể huyện
 221
 09/01/2019
0/636826426331410877521.png

0/636826426331410877521.png

Trong 02 ngày 04,05/01/2019, Huyện ủy Châu Thành tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và triển khai Chuyên đề năm 2019 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đến dự có đồng chí Trần Văn Thắng; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đồng chí Nguyễn Văn Châu; UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
Ảnh: Đ/c Trần Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Văn Thắng nhấn mạnh: Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương và triển khai Chuyên đề năm 2019 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, là trách nhiệm chung của mỗi cán bộ, đảng viên nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những quan điểm cơ bản, những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Hội nghị; tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Bốn nội dung này là những quyết sách quan trọng đề cập đến những vấn đề quan trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách, vừa cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra.

Tại Hội nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên ban, ngành đoàn thể huyện được nghe quán triệt, học tập, nghiên cứu 04 Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22 tháng 10 năm 2018 của BCH Trung ương Đảng khóa XII, về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 của BCH Trung ương Đảng khóa XII, về Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Trên cơ sở học tập, quán triệt nghị quyết, các đồng chí đảng viên tham mưu chi ủy chi bộ xây dựng chương, kế hoạch của tập thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.


Hải Triều

Ý kiến bạn đọc