Văn bản dự thảo
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND huyện Châu Thành
 8
 21/01/2021
về công nhận đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
Đính kèm Quyết định
Văn phòng HĐND và UBND huyện