Văn bản dự thảo
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Quyết định số 6612/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện
 11
 13/01/2021
Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nhà Văn hóa ấp Tân Long, xã Đông Phước A
Đính kèm tệp tin
Văn phòng HĐND và UBND huyện