Văn bản dự thảo
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Quyết định số 6692/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện
 11
 13/01/2021
Quyết định số 6692/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 2
Đính kèm Quyết định
Văn phòng HĐND và UBND huyện