Văn bản dự thảo
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Quyết định số 6690/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện
 11
 13/01/2021
Quyết định số 6690/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường giao thông nông thôn Tuyến Rạch Cái Đôi, ấp Phước Hòa A, xã Đông Phước A

Đính kèm Quyết định

Văn phòng HĐND và UBND huyện